Smiljana Blažević

dipl. iur.

Direktor

Tel: +385 21 532 085
Mob: +385 98 925 7314
E mail: zeleni.servis@st.t-com.hr

 • Lead Auditor sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008
 • Lead Auditor sustava upravljanja zaštitom okoliša prema ISO 14001:2004
 • Lead Auditor sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu BS OHSAS 18001:2007
 • Lead Auditor sustava upravljanja energijom prema ISO 50001:2011
 • Interni Auditor prema HACCP – Codex Alimentarius
 • 22 radnog iskustva na poslovima upravljanja i poslovima zakonodavstva zaštite okoliša
 • Studije strateške procjene utjecaja na okoliš
 • Studije Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu
 • Elaborati zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
 • Elaborati zaštite okoliša o usklađenosti projektne dokumentacije sa mjerama zaštite okoliša,
 • Elaborati zaštite okoliša za vodopravne dozvole
 • Elaborati zaštite okoliša, ostali
 • Stručne podloge zaštite okoliša