logo_subheader

Strateška procjena utjecaja na okoliš

Strateška procjena utjecaja na okoliš je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa. Smisao ovog postupka je da se procjene značajni utjecaji na okoliš i odrede uvjeti za zaštitu okoliša koji postaju dio strategije, plana ili programa.

Postupak strateške procjene obvezno se provodi za strategije, planove i programe uključujući njihove značajne izmjene i dopune koje se donose na državnoj, područnoj (regionalnoj) te na lokalnoj razini za velike gradove, iz područja: poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, energetike, industrije, rudarstva, prometa, elektroničkih komunikacija, turizma, prostornog planiranja, regionalnog razvoja, gospodarenja otpadom i vodnoga gospodarstva kada daju okvir za zahvate koji podliježu procjeni utjecaja na okoliš.

Strateška procjena provodi se tijekom izrade nacrta strategije, plana ili programa prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak donošenja tih dokumenata. Iznimno je važno provoditi stratešku procjenu paralelno sa postupkom planiranja/izrade strategije, plana ili programa kako bi se iznašla najbolja varijantna rješenja te strategija/plan/program postao prihvatljiv i održiv.

Dodana vrijednost naše usluge je priprema svih dokumenata u postupku, javnopravnih akata, izrada hodograma aktivnosti te popisa nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku te su dosad izrađene strateške procjene utjecaja na okoliš za sljedeće dokumente:

Studije strateške procjene  utjecaja na okoliš

 • Strateški razvojni program Općine Tučepi
 • Strategija razvoja Grada Hvara,
 • Strategija razvoja urbanog područja Grada Metkovića
 • Strateški razvojni program Općine Podgora
 • Strateški razvojni program Općine Rogoznica
 • Strateški razvojni program Općine Šestanovac
 • Izmjene i dopune PPU Općine Marina (sa provedbom Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu)

Provedeni postupci ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja strategije/plana/programa na okoliš:

 • Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Marina
 • Urbanistički plan uređenja Općine Zagvozd, UPU2
 • Urbanistički plan uređenja „Srida sela“, Općina Tučepi
 • Urbanistički plan uređenja „Grge Čarije“, Seget
 • Urbanistički plan uređenja „Sv. Danijel-Seget Donji“, Seget
 • Urbanistički plan uređenja „Proizvodno poslovna zona Ljutine – Ljubitovica“, Seget
 • Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Hotel Jadran-rekonstrukcija“, Seget
 • Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Poličnik