logo_subheader

Dozvola za gospodarenje otpadom

Zeleni servis d.o.o. Vam pruža usluge izrade Elaborata gospodarenja otpadom, pripreme i obradu dokumentacije za Dozvolu za gospodarenje otpadom.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost koja uključuje gospodarenje opasnim otpadom i postupke termičke obrade neopasnog otpada.

Upravni odjeli za zaštitu okoliša u županijama rješavaju o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost koja uključuje gospodarenje neopasnim otpadom.

Podnositelj zahtjeva dužan je imenovati osobu odgovornu za gospodarenje otpadom i zamjenika koji će u slučaju spriječenosti odgovorne osobe izvršavati njezine obveze.
Za odgovornu osobu i njezinog zamjenika može biti imenovana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

 1. tri godine iskustva na poslovima gospodarenja otpadom
 2. zvanje tehničke, tehnološke ili prirodoslovne struke
 3. da nije obavljala posao odgovorne osobe u pravnoj osobi kojoj je za to vrijeme oduzeta dozvola
 4. da u zadnjih tri godine nije osuđena za kazneno djelo ili prekršaj propisa koji uređuju zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, odnosno za kazneno djelo gospodarskog kriminala
 5. posjeduje temeljna znanja o propisima o gospodarenju otpadom, kategorizaciji otpada te rizicima i mogućnostima skladištenja i obrade otpada.

Zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole podnosi se u pisanom i digitalnom obliku na propisanom obrascu. Zahtjev sadrži podatke o podnositelju zahtjeva, naznaku djelatnosti za koju se traži dozvola sa pripadajućim postupcima, lokaciji građevine u kojoj će se obavljati postupci gospodarenja otpadom, te podatke o vrstama i količinama otpada.

Uz zahtjev se prilaže:

 1. izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra u ovjerenoj preslici
 2. akt kojim se dozvoljava uporaba građevine, sukladno propisu kojim se uređuje gradnja
 3. dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom
 4. dokaz o imenovanju odgovorne osobe, odnosno presliku radne knjižice ili ugovora o radu za tu osobu
 5. potvrda da joj nije pravomoćno izrečena kazna zabrane obavljanja djelatnosti
 6. elaborat gospodarenja otpadom
 7. dokaz o raspolaganju odgovarajućim osiguranjem
 8. mišljenje nadležnog tijela za prostorno planiranje o ispunjavanju uvjeta (da je građevina planirana dokumentom prostornog uređenja)

Zeleni servis d.o.o. Vam pruža usluge izrade Elaborata gospodarenja otpadom, pripreme i obradu dokumentacije za Dozvolu za gospodarenje otpadom.