logo_subheader

Dobro došli na stranice Zelenog servisa koji je ovlašten za stručne poslove zaštite okoliša kao što su strateška procjena utjecaja na okoliš, studije utjecaja na okoliš, glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, elaborati zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) uvrstila nas je u bazu konzultanata za procjenu utjecaja na okoliš tako da pružamo usluge i na projektima koji se financiraju iz međunarodnih izvora, s jedne strane za investitora, a s druge strane i za EBRD odnosno nositelja financiranja.


Strateška procjena utjecaja na okoliš za:
Strategije razvoja – Prostorne planove uređenja – Urbanističke planove uređenja

Ovlašteni smo za strateške procjene utjecaja na okoliš Strategija razvoja, Prostornih planova uređenja, Urbanističkih planova i drugih strateških dokumenata.

Za nove dokumente potrebno je provesti postupak strateške procjene dok je za izmjene i dopune postojećih dokumenata potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Od vitalne važnosti je provesti i Prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu ukoliko se obuhvat zahvata nalazi u ekološkoj mreži ili neposrednoj blizini, zato je važno da ovlaštenik ima ovlaštenje i za glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Dodana vrijednost naše usluge je priprema svih dokumenata u postupku, javnopravnih akata, izrada hodograma aktivnosti te popisa nadležnih tijela koja sudjeluju u postupku te su dosad izrađene strateške procjene utjecaja na okoliš za sljedeće dokumente:

  • Strateški razvojni program Općine Tučepi
  • Strategija razvoja Grada Hvara
  • Strategija razvoja urbanog područja Grada Metkovića
  • Strategija razvoja Općine Podgora
  • II. Izmjene i dopune PPU Općine Marina
  • IV. Izmjene i dopune Općine Dugi Rat

Zeleni servis d.o.o. teži izgradnji dugoročnih, obostrano zadovoljavajućih odnosa sa svim našim klijentima, koji se temelje na ispunjavanju ugovorenih obveza i na našim temeljnim vrijednostima: obostrano povjerenje i integritet u svakom dijelu našeg poslovanja.


Naš imperativ je: "Biti drukčiji i biti bolji"