logo_subheader

Vodopravna dozvola

Zeleni servis d.o.o. Vam pruža usluge savjetovanja i izrade elaborata koji se prilažu uz Vodopravnu dozvolu i pomoć pri ishođenju Vodopravne dozvole.

Vodopravna dozvola je dokument koji izdaju Hrvatske vode i temeljem kojega se odobrava operateru ispuštanje otpadnih voda te propisuju maksimalno dozvoljene vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u otpadnim vodama.

Uz zahtjev za Vodopravnu dozvolu potrebno je priložiti i sljedeća tri elaborata:

  • Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa obrade otpadnih voda
  • Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
  • Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda

Zeleni servis d.o.o. Vam pruža usluge savjetovanja i izrade elaborata koji se prilažu uz Vodopravnu dozvolu i pomoć pri ishođenju Vodopravne dozvole.