logo_subheader

Registar onečišćavanja okoliša

Već više od 11 godina dostavljamo podatke u upravne odjele pri županijama, a naše iskustvo u ovim aktivnostima najbolja su garancija kvalitete.

Registar onečišćavanja okoliša je informacijski sustav podataka zaštite okoliša u obliku elektronske baze u koju se dostavljaju podaci putem interneta.

U Registar se prijavljuju sakupljači otpada, obrađivači otpada i proizvođači otpada te svi ostali subjekti koji su ispuštali emisije onečišćujućih tvari u zrak, vode i tlo.

Točnost i vjerodostojnost predanih podataka provjerava u prvom stupnju Upravni odjel za zaštitu okoliša u županiji, Agencija za zaštitu okoliša te Inspekcija zaštite okoliša.

Već više od 11 godina dostavljamo podatke u Upravne odjele pri županijama, a naše iskustvo u ovim aktivnostima najbolja su garancija kvalitete.

Zeleni servis d.o.o. Vam pruža uslugu izrade pripreme i obrade dokumentacije, određivanja Gauss Krugerovih koordinata te Prijave u Registar onečišćenja okoliša.