logo_subheader

Studija utjecaja na okoliš

Stručni poslovi koje ZELENI SERVIS d.o.o. obavlja iz područja zaštite okoliša:

 • Izrada studija o značajnom utjecaju strategije, plana ili programa na okoliš – strateška studija, uključujući i dokumentaciju potrebnu za ocjenu o potrebi strateške procjene te dokumentaciju za određivanje sadržaja strateške studije
 • Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš
 • Izrada dokumentacije vezano za postupak izdavanja okolišne dozvole uključujući izradu Temeljnog izvješća
 • Izrada programa zaštite okoliša
 • Izrada izvješća o stanju okoliša
 • Izrada izvješća o sigurnosti
 • Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
 • Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća
 • Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti
 • Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
 • Izrada podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša „Prijatelj okoliša“